Vytvořeno 12. únor 2013 Kategorie: Zápisy

Zápis č.1/2013 29.1.2013

Veverka,Pazourek,Kaplan,Lažánková,Baumruk,,Doubravová,Nedvědová,Krejčí

7.2. Předán emailem Pazourkovi a Veverkovi přehled využití Hostýnské, včetně finanční úhrady.Ke konci roku 2012 činí suma za pronájem 10.505,- Kč. Peníze za pronájem i v příštím období je určen pro potřebu školy.

7.3. Oslavy výročí  60 let oddílu HC Bohemians – nový termín červen, nejlépe pátek cca od 17.00. Hledáme místo pro cca 200 účastníků /současní hráči všech kategorií a bývalí hráči s možností pohybu pro děti, občerstvení, vzpomínková tabla-výzva pro všechny-Veverka projedná možnosti na Slavii,ostatní dle možností. Nutno vytvořit organizační skupinu.

9.3. Jednotlivá družstva projdou seznam členské základny zpracovaný TJ. Doplní chybějící členy, předají  seznam členů s rodnými čísly a charakteristikou na sekretariát TJ a Veverkovi do 25.2. Stávající seznam je pracovní materiál, nevyškrtáváme žádné členy, připisujeme jen nové. Veverka projedná s Šachem kauzu vyškrtnutých členů z roku 1999.

9.5. Pro další plán rozvoje zašlou trenéři seznamy hráčů s daty narození event. maily rodičů p. Veverkovi. Seznamy zaslali pouze ml.žáci, žákyně, dorostenci. Další termín 25.2.

9.6. Družstvo ml.žákyň zimní soustředění v Rokytnici 2.-8.2.2013. Čas tréninků využije náhradní družstvo.

9.7. Valná hromada TJ dne 11.4.2013 v KD Barikádníků Praha 10.  Výzva k promyšlení diskusních příspěvků.

9.8. Zkušební provoz webových stránek- www.hc-bohemians.cz do 28.2.2013. Editoři Němcová, Kopecký. V nejbližším termínu bude všem zaslán manuál . Veverka zašle Karolíně manuál zpracovaný pro obsluhu www.praguehockey.cz pro inspiraci.

9.9. Připomínky řízení soutěží OK Praha - nedodržuje se zásada jeden dospělý rozhodčí a mladí o dvě kategorie starší. Pro nedodržení návrh na neproplacení odměn za pořadatelství. Veverka zaslal upozornění oddílům, tuto problematiku prezentovat na schůzce OK Praha.

1.1. Volná hala 3.3. bude využita 14.00-17.00 na trénink ml. žákyň. Dopoledne návrh na turnaj ml. žáků.

1.2. Návrh na zjednodušený zápis z turnajů v hale a propojení web stránek oddílu s facebookem zpracuje Kopecký.

1.3.  Připomínka úkolu z minulé schůze: do 25.2. zrevidují všechna družstva seznam členů z TJ a obnoví přihlášky.

1.4.  Návrh z řad rodičů na opravu haly formou brigády, nutné upřesnění iniciativy - Procházka.

1.5. Možnosti pomoci začínajícím trenérům metodickými materiály nebo kurzy - zjistí Veverka.

1.6.  Možnost využití druhé haly při zimní přípravě - zjistí Veverka.

1.7.  Schválena odpověď VTJ  a souhlas s návrhem odboru životního prostředí Prahy 10 - Veverka zašle na TJ.

1.8. Kopecký bude sledovat Kulatý stůl - termín 15.2. 18.00 Slavia Praha, Veverka odeslal podnět k účasti. Určeno především pro rozvoj a dlouhodobé záměry oddílů.Doporučuji účastníkům připravit si písemné návrhy.

1.9.  Program:

1.10. Rozvrhy hala do konce halové sezony,možnost tréninků v hale pro přípravky U8, U10 do doby zbourání nafukovací haly Hostýnská, tréninkové rozvrhy jaro – všechna   družstva, příprava termínů akcí na Hostýnské, příprava soustředění 2013, účast na zahraničních akcí, výsledky halových soutěží, zálohy na výdaje-Nedvědová.

Zapsala V.Lažánková, doplnil Veverka.

Příští schůze 25.2.2013 Hagibor od 19.00

 
Vytvořeno 9. prosinec 2012 Kategorie: Zápisy

Zápis č.7 /2012 3.10.2012

Veverka,Pazourek,Kaplan,Lažánková,Baumruk,,Doubravová,Nedvědová,Krejčí

1.1.Výstavba Hagibor-informace byla rozeslána

4. 5.Pragochema CUP 2012:Organizační výbor pracuje na obsazení turnaje.Jako 10 tým do turnaje mužů bude:Lipsko,nebo AHTC eventuelně U 21 .Veverka s Koubou udělá časový rozpis pro obsazení s přihlédnutím k dojezdům jednotlivých družstevturnajová večeře-hotel Slavia-počet omezit na 80/90/ účastník.Veverka dohodne v hotelu složení rautu,začátek,cenu,způsob obsluhy,způsob úhrady.Účastnici budou hradit:10 EUR včetně 2 nápojů/lístky na nápoje připraví Krejčí a předá Pazourkovi.Krejčí připraví lístky pro večeři.Naši účastnici:100 Kč bez nápojůpropagace-Veverka,Krejčí,Kaplan .plakát A 3, 15 ks,A4 30 ks,článek do novin Praha 10,Krejčí,článek na stránky svazu-Veverka, Veverka požádá o Záštitu starosty P 10 s věnováním cen do turnaje Pragochema a  Mem.dr.Pošíka.Záštitu zakomponovat do úvodní stránky programu a plakátu formou oznámení/Turnaj je pořádán pod záštitou Městské části Prahy 10,starosta ………………….Kaplan vytiskne 10x A5 samostatnou  stránku  se záštitou.Zakomponovat  60 leté výročí oddílu.Krejčí zjistí možnost inserce v novinách  Metro.,účast doktora-Veverka.

5.1.:Trenéři zpracovali  výhled zapojení družstev do soutěží do roku 2015..Vybraní hráči a hráčky budou přeřazeni do vyšší kategorie . od 29.10.  jmenovitě z U 8 do U 10, U10 do ml.žáků a žákyň.Oznámení pro rodiče přílohou zápis/.Hráči se budou zúčastňovat  2 tréninků ve vyšší kategorii a jednou na tréninku U 10/U8 a turnajů v obou kategoriích.U 10-Stuna Stanislav,Doubrava Matěj,Daniel Vondrášek,Tomášek Michael,Krafta Štěpán,Veverka připravil formulář pro rodiče oznámením důvodů,termínu tréninku a účast na turnajích

5.2.Termín volební schůze  pátek 7.12. 2012.Veverka  připravil materiál pro  org.přípravu – Družstva zašlou návrhy na kandidáty do výboru-Veverka

2.1/2012

3.1..byl projednán dopis KRK k nákladům soustředěním.Výbor konstatoval:1/kontrola příjmů a výdajů-Pazourek –Lažánková + Větrovská,ing.Střihavková  Byla provedena bez výhrad.-včetně předložených dokladů3/odmítá  dopis VTJ ,který naznačuje možnost zneužití prostředků. Byla schválena odpověď výboru pozemního hokeje na dopis RK a Wagnera se závěry:1/Ve vyúčtování nebyly zjištěny žádné závady,byly předloženy doklady a spolu s hrazenými fakturami ,že oddíl dotoval  soustředění  chlapců Rakovník částkou cca 9500 Kč,soustředění  Plasy  částkou  cca 19 000 Kč nad rámec vybraných prostředků.Považuje přílohu o vyúčtování  pane Seidla za nekompetentní dokument,vytvořený bez reálných podkladů a bez projednání s hospodářem a předsedou oddílu .2/Výbor oddílu všemi hlasy odmítl dopis pana Wagnera .Považuje  dopis za snahu zdiskreditovat nejen  funkcionáře výboru,ale i celého oddílu.Schválil odpověď a zve pana Wagnera opět na další schůzi výboru TRVÁ:ČEKÁME NA  ODPOVĚĎ REVIZNÍ KOMISE

2.5.Byl projednán návrh na obnovu www stránek.Družstvo žen bylo pověřeno realizací projektu.Družstvo žen spustí stránky jako stránky družstva žen v ostré versi.Uuskuteční se schůzka mezi Karolinou Němcovou a Veverkou .trvá

2.12.Každé družstvo zašle náklady  spojené se svoji činnosti v soutěžích excelovém souboru  Veverkovi a Pazourkovi před schůzí.Mimořádné požadavky musí odsouhlasit výbor./výzbroj brankářů apod.

/4.3.Obsazení haly Hagibor bylo rozesláno družstvům.Družstva mužů a žen upřesnění konec využití haly pro možnost obsazení jiným subjektem.

6.1.vyúčtování soustředění odevzdala Polenová,.pí.Střihavkové odevzdá doklady  do konce příštího týdne.Konečné vyúčtování  do 15.10.6.2.oddílové příspěvky za II.pololetí do 20.10.. Veverka projedná se Slavií  Duškovou a Hostivaří Staňkovou.V případě dlouhodobé nemoci úměrně krátit příspěvky.Druhý sourozenec platí polovic,za účast v ve výběrech representace snížit příspěvk v daném pololetí o 700 Kč.Veverka zašle se zápisem oznamení o přiděných variabilních čísel jednotlivým družstvům a hráčům..Bez  zaplacení příspěvků nebudou mít hráči přístup do haly Hagibor.

6.6.Veverka zasla pozvánky pro 13.ročník Mem.dr.Pošíka,turnaje dorostenců a první informaci o konání Pragochema CUP.Umístí informaci na svazové stránky .Krejčí zpracuje informaci pro Noviny Praha 10.Veverka připraví rozlosování a obsazení turnaje Mem.dr.Pošíka.Kouba rozhodčí

7.1.Veverka prověří vyfinanční příspěvek Motor oddílu

7.2.Lažánková zašle  přehled využití Hostýnské,včetně finanční úhrady

7.3.Oslavy výročí  60 let oddílu HC Bohemians navržen termín 14.12.Možnost v salonku Slavie,nebo v restauraci na  Hagiboru.Prověří Veverka.ˇUčast:členové Bohemians-dámy zajistí Lažánková,Krejčí,muže Veverka.organizační výbor:Veverka,Kolář Martin,Lažánková,

7.4.Lažánková předal Pazourkovi úhradu za dresy

 Příští 8. schůze výboru oddílu se bude konat v pondělí 29.10. od 19.00 v restauraci Hagibor   Program:situace ve výstavbě Hagibor,účast v halových soutěžích,,Mem.dr.Pošíka a turnaje dorostenců - org.zajištění

Od 20.00 Prqagochema CUP   

zapsal Veverka Ferdinand

 
Vytvořeno 9. prosinec 2012 Kategorie: Zápisy

Zápis č.5 /2012     14.6.2012

4.1.Informace o novém prostorovém uspořádání sportovních ploch v areálu Hagibor.Jednání u R.Šacha:v současné době se zpracovávají pouze podklady pro detailní výkresy umístění ploch.Byly zahájeny práce na podkladech pro vydání II.změny územního rozhodnutí.Veverka nabídl pomoc při projednávání stanovisek u jednotlivých účastníků řízení  a znova požádal o spolupráci na  řešení technických detailech výstavby.- 19.11.trvá Veverka požádal o informaci spojenou s hospodaření střediska Hagibor,jako příprava pro provoz nového areálu.Veverka požádá o informaci spotřeby energie objektu Hagibor Výbor oddílu požaduje projednání návrhu o využití nových prostor a jeho ekonomický přínos s oddílem PH.Považuje předložený návrh pouze za informativní..Veverka požádá výbor TJ o projednání ..

4. 5.Pragochema CUP 2012:Organizační výbor pracuje na obsazení turnaje.Přehled k 14.6. přílohou.

5.1.Veverka připravil  návrh  vize 2015,rozesláno k  připomínkám:Trenéři zpracovali  výhled zapojení družstev do soutěží do roku 2015.Projednány:přípravky,kroužek Hostýnská,ml.žákyně-Praga,st.žáci -Slavia  ženy- :spolupráce s družstvem Litic  -náklady 50% auto na zápasy,tréninky: pondělí Hostivař 19.-20.30 , čtvrtek Slavia 21.-22.00-Od roku 201 2 bude obnovena činnost muži B,ženy -hostování hráček Litic Dvořáčková,ŠpindlerováDružstva přípravek připravila  návrh zařazení družstev do podzimní soutěžích a požadavky na halu-U8.U10  budou mít samostatné trén.jednotky  .Vybraní hráči U10 se budou zúčastňovat tréninků ml.žáků- -středa

5.2.Veverka předložil návrh na termín volební schůze na pátek 7.12. 2012.Veverka  připraví do 30.7, návrh na org.příprav -oslavy spojit s turnajem Pragochema samostatně.Návrhy na org.zajištění všichni zástupci družstev a výbor  

2.1/2012 Odevzdali –přípravky,ml.žáci,dorostenci-,dorostenky proběhne kontrola došlých plateb na účtárnu –Veverka projedná se Slavií Břízovou

3.1..byl projednán dopis KRK k nákladům soustředěním.Výbor konstatoval:1/kontrola příjmů a výdajů-Pazourek –Lažánková + Větrovská,ing.Střihavková  Byla provedena bez výhrad.-včetně předložených dokladů3/odmítá  dopis VTJ ,který naznačuje možnost zneužití prostředků. Byla schválena odpověď výboru pozemního hokeje na dopis RK a Wagnera se závěry:1/Ve vyúčtování nebyly zjištěny žádné závady,byly předloženy doklady a spolu s hrazenými fakturami ,že oddíl dotoval  soustředění  chlapců Rakovník částkou cca 9500 Kč,soustředění  Plasy  částkou  cca 19 000 Kč nad rámec vybraných prostředků.Považuje přílohu o vyúčtování  pane Seidla za nekompetentní dokument,vytvořený bez reálných podkladů a bez projednání s hospodářem a předsedou oddílu .2/Výbor oddílu všemi hlasy odmítl dopis pana Wagnera .Považuje  dopis za snahu zdiskreditovat nejen  funkcionáře výboru,ale i celého oddílu.Schválil odpověď a zve pana Wagnera opět na další schůzi výboru 

2.5.Byl projednán návrh na obnovu www stránek.Družstvo žen bylo pověřeno realizací projektu.Rozpočet a způsob úhrady zašle Veverkovi a Pazourkovi.- uskuteční se schůzka mezi Karolinou a Veverkou ke kontrole postupů.trváUsnesení přílohou zápisu

2.12.Každé družstvo zašle náklady spojené se svoji činnosti v soutěžích excelovém souboru podobě Veverkovi a Pazourkovi před schůzí.Mimořádné požadavky musí odsouhlasit výbor.

4.2.Přihlášky do podzimních soutěží:U8.U10.ml.žáci.ml.žákyně,ml.dorostenci o 6 hráčích,st.dorostenci ?,muži B předběžněŽeny B,ženy A4.3.Požadavek na halu 2012: reakce na růst  počtu družstev 1.11.-30.3.Bude provedeno přesné ukončení tréninků v březnu a uvolněné hodiny nabídnuty k využití.Pondělí 15.30-20.30,úterý 16.-20.30,středa 15.30-20.30,čtvrtek 17.-20.30,pátek 16.-20.00 hod.,úterý 16.-17.00 hala I

4.4,Přidělené granty dle Portálu MgHMP:Soustředění :Plasy :20 000 Kč,Rakovník/Beroun/ 15 000 Kč,Mem.dr.Pošíka 20 000 Kč, pronájem tr.ploch 70 000 KčPodklady pro úpravu místa a nákladů soustředění zaslat p.Veverkovi nejpozději do 27.6.Výbor oddílu odmítl reakci Šacha na informaci o grantech ostatním oddílům TJ.5.1.Družstva dorostenců a mladších žáků a žákyň se zúčastní závěrečných turnajů přeboru republiky.Informace budou na odkazech družstev.

Příští 6. schůze bude v termínu koncem srpna.  

 
Vytvořeno 9. prosinec 2012 Kategorie: Zápisy

Zápis č.4 /2012    17.5.2012

4.1.Informace o novém prostorovém uspořádání sportovních ploch v areálu Hagibor.Jednání u R.Šacha:v současné době se zpracovávají pouze podklady pro detailní výkresy umístění ploch.Byly zahájeny práce na podkladech pro vydání II.změny územního rozhodnutí.Veverka nabídl pomoc při projednávání stanovisek u jednotlivých účastníků řízení  a znova požádal o spolupráci na  řešení technických detailech výstavby.- 

19.11.trvá Veverka požádal o informaci spojenou s hospodaření střediska Hagibor,jako příprava pro provoz nového areálu. VH zamítla projekt efektivita 2012.Požadavek oddílu na předložení podkladů  o hospodaření střediska Hagibor „

Veverka požádá o informaci spotřeby energie objektu Hagibor Výbor oddílu požaduje projednání návrhu o využití nových prostor a jeho ekonomický přínos s oddílem PH.Považuje předložený návrh pouze za informativní..Veverka požádá výbor TJ o společné projednání .

4. 5.Pragochema CUP:Turnaj organizačně úspěšný,výsledkově splnil očekávání .Veškeré platby uhrazeny.Výsledek aktivní.

5.1.Veverka připravil  návrh  vize 2015,rozesláno k  připomínkám:Trenéři zpracují výhled zapojení družstev do soutěží do roku 2015.Projednány:přípravky,kroužek Hostýnská,ml.žákyně-Praga,st.žáci -Slavia  ženy- :spolupráce s družstvem Litic  -náklady 50% auto na zápasy,tréninky: pondělí Hostivař 19.-20.30 , čtvrtek Slavia 21.-22.00-Od roku 2013 bude obnovena činnost muži B,6eny -hostování hráček Litic Dvořáčková,ŠpindlerováDružstva přípravek připravila  návrh zařazení družstev do podzimní soutěžích a požadavky na halu-U8.U10  budou mít samostatné trén.jednotky  .Vybraní hráči U10 se budou zúčastňovat tréninků ml.žáků-pondělí -středa

5.2.Veverka předložil návrh na termín volební schůze na pátek 7.12. 2012.Veverka  připraví návrh na org.příprav -oslavy spojit s turnajem Pragochema samostatně.Návrhy na org.zajištění všichni zástupci družstev a výbor  2.1/2012 příspěvky rok 2012:mládež : 1500 ,dospělí 2000 ,druhý sourozenec 50%,možno hradit převodem na účetOdevzdali –přípravky,ml.žáci,dorostenci-,dorostenky +ženy částečně proběhne kontrola došlých plateb na účtárnu 

3.1..byl projednán dopis KRK k nákladům soustředěním.Výbor konstatoval:1/kontrola příjmů a výdajů-Pazourek –Lažánková + Větrovská,ing.Střihavková  Byla provedena bez výhrad.-včetně předložených dokladů3/odmítá  dopis VTJ ,který naznačuje možnost zneužití prostředků. Byla schválena odpověď výboru pozemního hokeje na dopis RK a Wagnera se závěry:1/Ve vyúčtování nebyly zjištěny žádné závady,byly předloženy doklady a spolu s hrazenými fakturami ,že oddíl dotoval  soustředění  chlapců Rakovník částkou cca 9500 Kč,soustředění  Plasy  částkou  cca 19 000 Kč nad rámec vybraných prostředků.Považuje přílohu o vyúčtování  pane Seidla za nekompetentní dokument,vytvořený bez reálných podkladů a bez projednání s hospodářem a předsedou oddílu .2/Výbor oddílu všemi hlasy odmítl dopis pana Wagnera .Považuje  dopis za snahu zdiskreditovat nejen  funkcionáře výboru,ale i celého oddílu.Schválil odpověď a zve pana Wagnera opět na schůzi výboru 18.5.2012

2.5.Byl projednán návrh na obnovu www stránek.Družstvo žen bylo pověřeno realizací projektu.Rozpočet a způsob úhrady zašle Veverkovi a Pazourkovi.-trvá2.8.Trenéři projednají možnost účasti hráčů na výběrovém soustředění v Rakovníku,které organizuje ČSPH

2.11.Valná hromada TJ se konala ve středu 18.4. od 17.00.Počet delegátů za oddíl 12.Usnesení přílohou zápisu

2.12.Každé družstvo zašle náklady spojené se svoji činnosti v soutěžích excelovém souboru podobě Veverkovi a Pazourkovi před schůzí.Mimořádné požadavky musí odsouhlasit výbor.

4.1.Byla provedena kontrola účasti družstev na Pragochemě.Pazourek a Veverka se zúčastní jednání s hotelem Iris.4.2.Přihlášky do podzimních soutěží:U8.U10.ml.žáci.ml.žákyně,ml.dorostenci,st.dorostenciŽeny B,ženy A

4.3.Požadavek na halu 2012: reakce na růst  počtu družstev 1.11.-30.3.Bude provedeno přesné ukončení tréninků v březnu a uvolněné hodiny nabídnuty k využití.Pondělí 15.30-20.30,úterý 16.-22.00,středa 15.30-20.30,čtvrtek 16.-20.30,pátek 16.-21.00 hod.Celkem:25 hodinVeverka požádá výbor TJ nárůst o 1,5 hodiny proti roku 2011

4.4,Přidělené granty dle Portálu MgHMP:Soustředění :Plasy :20 000 Kč,Rakovník/Beroun/ 15 000 Kč,Mem.dr.Pošíka 20 000 Kč, pronájem tr.ploch 70 000 KčVýbor oddílu odmítl reakci Šacha na informaci o grantech ostatním oddílům TJ.

Příští schůze čtvrtek  14.6.2012 od 19..00 v restauraci  Slavia Praha,

 
Vytvořeno 9. prosinec 2012 Kategorie: Zápisy

Zápis č.3 /2012 12.4.2012

4.1.Informace o novém prostorovém uspořádání sportovních ploch v areálu Hagibor.

Jednání u R.Šacha:v současné době se zpracovávají pouze podklady pro detailní výkresy umístění ploch.Byly zahájeny práce na podkladech pro vydání II.změny územního rozhodnutí.Veverka nabídl pomoc při projednávání stanovisek u jednotlivých účastníků řízení  a znova požádal o spolupráci na  řešení technických detailech výstavby.- 19.11.trváVeverka požádal o informaci spojenou s hospodaření střediska Hagibor,jako příprava pro provoz nového areálu. VTJ oznámil mailem od R.Šacha že neakceptoval náš požadavek.Veverka projedná na RVJT 15.3. důvody a další ekonomický výhled TJRVJT se nebyl usnášení schopný a byl rozpuštěn.Požadavek oddílu na předložení podkladů  o hospodaření střediska Hagibor „ Efektivita 2012 „trvá

.4. 5.Pragochema CUP:Turnaj organizačně úspěšný,výsledkově splnil očekávání .Veverka umístí na  webové stránky.Pazourek  na lednové schůzi oznámí ekonomické výsledky.

Chybí platby od hotelu Slavia a IRIS.Platby na cestě

5.1.Veverka připravil  návrh  vize 2015,rozesláno k  připomínkám:Trenéři zpracují výhled zapojení družstev do soutěží do roku 2015.

Projednány:přípravky,kroužek Hostýnská,ml.žákyně-Praga,ml.žáci-Kbely  HostivařŽeny-dorostenky :spolupráce s družstvem Litic  -náklady 50% auto na zápasy,tréninky: pondělí Hostivař 19.-20.30 , čtvrtek Slavia 21.-22.00-Od roku 2013 bude obnovena činnost muži B,6eny -hostování hráček Litic Dvořáčková,ŠpindlerováDružstva přípravek připraví návrh zařazení družstev do podzimní soutěžích a požadavky na halu-zodpovídá Lažánková

5.2.Veverka předložil návrh na termín volební schůze na říjen  2012.Veverka  připraví návrh na org.příprav

-oslavy spojit s turnajem Pragochema samostatněNávrhy na org.zajištění všichni zástupci družstev a výbor

2.1/2012 příspěvky rok 2012:mládež : 1500 ,dospělí 2000 ,druhý sourozenec 50%,možno hradit převodem na účet

Odevzdali –přípravky,ml.žáci,dorostenci-proběhne kontrola došlých plateb na účtárnu

3.1..byl projednán dopis KRK k nákladům soustředěním.Výbor konstatoval:

1/kontrola příjmů a výdajů-Pazourek –Lažánková + Větrovská,ing.Střihavková 

Byla provedena bez výhrad.-včetněě předložených dokladů

2/vyzve rodiče k vyjádření k organizaci soustředění,včetně nákladů na účast a

poskytnutých služeb-vyjádření bude přílohou pro zprávu revizní komisi

3/odmítá ton dopisu KRK ,který naznačuje možnost zneužití prostředků.

 Byla schválena odpověď výboru pozemního hokeje na dopis RK a Wagnera se závěry:

1/Ve vyúčtování nebyly zjištěny žádné závady,byly předloženy doklady a spolu s hrazenými fakturami ,že oddíl dotoval  soustředění  chlapců Rakovník částkou cca 9500 Kč,soustředění  Plasy  částkou  cca 19 000 Kč nad rámec vybraných prostředků.Považuje přílohu o vyúčtování  pane Seidla za nekompetentní dokument,vytvořený bez reálných podkladů a bez projednání s hospodářem a předsedou oddílu .2/Výbor oddílu všemi hlasy odmítl dopis pana Wagnera .Považuje  dopis za snahu zdiskreditovat nejen  funkcionáře výboru,ale i celého oddílu.Schválil odpověď a zve pana Wagnera opět na schůzi výboru 18.5.2012

2.5.Byl projednán návrh na obnovu www stránek.Družstvo žen bylo pověřeno realizací projektu.Rozpočet a způsob úhrady zašle Veverkovi a Pazourkovi.

Práce na stránkách pokračují .

2.8.Trenéři projednají možnost účasti hráčů na výběrovém soustředění v Rakovníku,které organizuje ČSPH

2.10.Veverka rozeslal  termíny domácích zápasů bez připomínek družstev.Postup případné změny:1.souhlas soupeře 2.zajištění plochy /projedná družstvo,žádající změnu/ 3.odeslat Veverkovi,který požádá o souhlas STKTrenéři obdrželi pokyn k hlášení výsledků zápasů panu Doležalovi.

2.11.Valná hromada TJ se koná ve středu 18.4. od 17.00.Počet delegátů za oddíl 12.

Zúčastní se:ženy 2 ,muži  2,výbor:Veverka,Pazourek/pokud bude v Praze:Krejčí,Kaplan,Kouba,Větrovská,Střihavková –členství v TJ !,Kolář M.Kolář P.

Havlíková, Delegáti si mohou připravit svůj příspěvek na VH.

2.12.Každé družstvo zašle náklady spojené se svoji činnosti v soutěžích excelovém souboru podobě Veverkovi a Pazourkovi před schůzí.Mimořádné požadavky musí odsouhlasit výbor.

2.13,Družstva mohou uplatnit náklad 1 auta/trenér,nebo vedoucí/ k mistrovským zápasům á 3 Kč/km na základě jízdního výkazu.

Příští schůze čtvrtek  17.5..2012 od 19..00 v restauraci  Slavia Praha,

 
Vytvořeno 9. prosinec 2012 Kategorie: Zápisy

Zápis č.2/2012 8.3.2012

4.1.Informace o novém prostorovém uspořádání sportovních ploch v areálu Hagibor.

Jednání u R.Šacha:v současné době se zpracovávají pouze podklady pro detailní výkresy umístění ploch.Byly zahájeny práce na podkladech pro vydání II.změny územního rozhodnutí.Veverka nabídl pomoc při projednávání stanovisek u jednotlivých účastníků řízení  a znova požádal o spolupráci na  řešení technických detailech výstavby.- 19.11.trváVeverka požádal o informaci spojenou s hospodaření střediska Hagibor,jako příprava pro provoz nového areálu.Dohodl schůzku s výborem tenisu 26.1. v 18.00 Hagibor viz přílohaVTJ oznámil mailem od R.Šacha že neakceptoval náš požadavek.Veverka projedná na RVJT 15.3. důvody a další ekonomický výhled TJ

4. 5.Pragochema CUP:Turnaj organizačně úspěšný,výsledkově splnil očekávání .Veverka umístíl na  webové stránky.Pazourek  na lednové schůzi oznámí ekonomické výsledky.

Chybí platby od hotelu Slavia a IRIS.

5.1.Veverka připravil  návrh  vize 2015,rozesláno k  připomínkám:Trenéři zpracují výhled zapojení družstev do soutěží do roku 2015.

Projednány:přípravky,kroužek Hostýnská,ml.žákyně-Praga,ml.žáci-Slavia Praha

Ženy-dorostenky :spolupráce s družstvem Litic  -náklady 50% auto na zápasy,tréninky: Praga-středa 19.-20.30,nabídka Slavia úterý,nebo čtvrtek  21.-22.00-

Od roku 2013 bude obnovena činnost muži B,do soutěží st.dorost

Bude projednáno na dubnové  schůzi .

5.2.Veverka předložil návrh na termín volební schůze na březen 2012.Veverka  připraví návrh na org.příprav

Návrh:přeložit volební schůzi na říjen  po vyjasnění všech otázek s novou výstavbou.Spojit s oslavou 60 let založení oddíluNávrhy na org.zajištění všichni zástupci družstev a výbor

2.1/2012 příspěvky rok 2012:mládež : 1500 ,dospělí 2000 ,druhý sourozenec 50%,možno hradit převodem na účet

2.2.Lažánková předal fakturu na úhradu nájmů ZDŠ Nad vodovodem 3000 Kč

2.3.rozdělení tréninkových ploch viz příloha

2.4.byl projednán dopis KRK k nákladům soustředěním.Výbor konstatoval:

1/kontrolu příjmů a výdajů-Pazourek –Lažánková + vedoucí soustředění-termín 12.4.

2/vyzve rodiče k vyjádření k organizaci soustředění,včetně nákladů na účast a

poskytnutých služeb

3/odmítá ton dopisu KRK ,který naznačuje možnost zneužití prostředků.Konstatuje,že v žádném případě nedošlo k žádnému poškození účastníků soustředění,ani k zneužití prostředků.

Závěr bude projednán na schůzi 12.4. od 19.00 v restauraci Slavia Praha -poz.hokej, kam je pozván i předseda TJ a předseda KRK 

2.5.Byl projednán návrh na obnovu www stránek.Družstvo žen bylo pověřeno realizací projektu.Rozpočet a způsob úhrady zašle Veverkovi a Pazourkovi.

2.6.Schůze OK Praha  23.3 v 15.30 v klubovně Huptych’ na Slavii Praha...Družstva zašlou Levému návrh na organizaci turnajů na Hostýnské a svůj plán účasti na akcích.Mohou se zúčastnit trenéři.Od 17.00 je Rada oddílů,kde budou projednány i návrhy oddílů.Podněty družstev zašlete obratem na moji adresu.

2.7.Družstva dorostenců  a mužů končí přípravu na Hagiboru od 19.3.,mladší žáci od 26.3.Veverka projedná možnost převodu hodin do jarních hodin.

2.8.Trenéři projednají možnost účasti hráčů na výběrovém soustředění v Rakovníku,které organizuje ČSPH

2.9.Trenéři zašlou výkaz tréninků v I.čtvrtletí.

2.10.Veverka rozeslal  termíny domácích zápasů bez připomínek družstev.Postup případné změny:1.souhlas soupeře 2.zajištění plochy /projedná družstvo,žádající změnu/ 3.odeslat Veverkovi,který požádá o souhlas STK

2.11.Valná hromada TJ se koná ve středu 18.4. od 17.00.Předběžný počet delegátů za oddíl 12.

Zúčastní se:ženy 2 ,muži  2,výbor:Veverka,Pazourek/pokud bude v Praze/Krejčí,Kaplan,Kouba,Větrovská,Střihavková,Kolář M.

Delegáti si mohou připravit svůj příspěvek na VH.

2.12.Každé družstvo zašle náklady spojené se svoji činnosti v soutěžích excelovém souboru podobě Veverkovi a Pazourkovi před schůzí.Mimořádné požadavky musí odsouhlasit výbor.

2.13,Družstva mohou uplatnit náklad 1 auta/trenér,nebo vedoucí/ k mistrovským zápasům á 3 Kč/km na základě jízdního výkazu.

2.14 Výsledky  v halových soutěžích: přípravky Hostýnská,přípravky do 8 let -2-3,přípravky do 10 let 2.místo,mladší žáci-3.místo-přebor republiky,starší žáci:2.místo -přebor republiky,ml.dorostenky 5.místo,mladší dorostenci -přeborník republiky,starší dorost-přeborník republiky,muži 3.místo extraliga ,ženy -6.místo extraliga

Příští schůze čtvrtek  12.4..2012 od 19..00 v restauraci Slavia Praha - poz.hokej,soutěže,soustředění 2012,dopis KRK

 
Vytvořeno 9. prosinec 2012 Kategorie: Zápisy

Zápis č.1/2012 (27.1.2012)

4.1.Informace o novém prostorovém uspořádání sportovních ploch v areálu Hagibor.Jednání u R.Šacha:v současné době se zpracovávají pouze podklady pro detailní výkresy umístění ploch.Byly zahájeny práce na podkladech pro vydání II.změny územního rozhodnutí.Veverka nabídl pomoc při projednávání stanovisek u jednotlivých účastníků řízení  a znova požádal o spolupráci na  řešení technických detailech výstavby.- 19.11.trváVeverka požádal o informaci spojenou s hospodaření střediska Hagibor,jako příprava pro provoz nového areálu.Dohodl schůzku s výborem tenisu 26.1. v 18.00 Hagibor viz příloha.

4. 5.Pragochema CUP:Turnaj organizačně úspěšný,výsledkově splnil očekávání .Veverka umístí na  webové stránky.Pazourek  na březnové  schůzi oznámí ekonomické výsledky.Veverka spolu s Baumrukem zahájili jednání o pronájmu haly VŠE

5.1.Veverka připravil  návrh  vize 2015,rozesláno k  připomínkám:Trenéři zpracují výhled zapojení družstev do soutěží do roku 2015.Bude projednáno na dubnové  schůzi .

5.2.Veverka předložil návrh na termín volební schůze na březen 2012.Veverka  připraví návrh na org.přípravNávrh:přeložit volební schůzi na říjen  po vyjasnění všech otázek s novou výstavbou.Spojit s oslavou 60 let založení oddílu

6.2.Lažánková získala ve spolupráci s Babickým 10 dětí ve škole Nad vodovodem.Bude uzavřena smlouva o využití prostoru školy.Kroužek obdržel 10 holí a míčky-Veverka zakoupí pro nábor chrániče a rukavice-splněnoVeverka oznámí splnění podmínek pro zapojení V.Lažánkové  do projektu motor oddílu-splněno

6.5.Příspěvky:příspěvky rok 2012:mládež :1500 Kč,dospělí 2000 Kč.Možnost úhrady  sponzorováním.

10./1.Alexandra Havlíková přebírá trenérské vedení družstva žen

1.1. Družstva připraví návrh na organizaci soustředění 2012 ,včetně účasti na akci „ČSPH Rakovník 2012“

2.1.Změna www stránek oddílu-iniciativa družstva žen-podrobnosti ženy

3.1.Trenéři obdrží podklad pro vyúčtování odměn za období leden-březen

4.1.Náklady za halové soutěže/rozhodčí,auta trenerů/ budou uhrazeny po odsouhlasení/parafa/ předsedy na schůzi 8.3.2012

5.1.Oddílové příspěvky uhradit do 15.4.2012

Příští schůze čtvrtek  8.3.2012 od 19..00 v restauraci  Hagibor.program:,tréninkový rozvrh jaro ,začátky utkání jaro,výsledky družstev halové soutěže,sponsoři 

 
Vytvořeno 9. prosinec 2012 Kategorie: Zápisy

Zápis č.6 /2012 (24.9.2012)

Veverka, Pazourek, Kaplan, Lažánková, Baumruk, Polenová, Doubravová, Nedvědová, Soukup,

1.1.Výstavba Hagibor-informace byla rozeslána

    1. Pragochema CUP 2012:

Organizační výbor pracuje na obsazení turnaje.

Nevyřešené body: Rozlosování při počtu 9 družstev-Kouba, turnajová večeře – Mařík,Hakl,Veverka, propagace – Veverka, Krejčí – uzávěrka přihlášek do příští schůze .

5.1.Veverka připravil návrh vize 2015,rozesláno k připomínkám:Trenéři zpracovali výhled zapojení družstev do soutěží do roku 2015..Vybraní hráči a hráčky budou přeřazeny do vyšší kategorie .-projednání na příští schůzi

5.2.Veverka předložil návrh na termín volební schůze na pátek 7.12. 2012.Veverka připraví do 30.9., návrh na org.příprav - samostatně.Návrhy na org.zajištění všichni zástupci družstev a výbor Připomínky zašlete do termínu schůze s návrhy na nové členy výboru

2.1/2012 Odevzdali –přípravky,ml.žáci,dorostenci-,dorostenky proběhne kontrola došlých plateb na účtárnu –Veverka projedná se Slavií Břízovou

3.1.byl projednán dopis KRK k nákladům soustředěním.Výbor konstatoval:1/kontrola příjmů a výdajů-Pazourek –Lažánková + Větrovská,ing.Střihavková Byla provedena bez výhrad.-včetně předložených dokladů3/odmítá dopis VTJ ,který naznačuje možnost zneužití prostředků. Byla schválena odpověď výboru pozemního hokeje na dopis RK a Wagnera se závěry:1/Ve vyúčtování nebyly zjištěny žádné závady,byly předloženy doklady a spolu s hrazenými fakturami ,že oddíl dotoval soustředění chlapců Rakovník částkou cca 9500 Kč,soustředění Plasy částkou cca 19 000 Kč nad rámec vybraných prostředků.Považuje přílohu o vyúčtování pane Seidla za nekompetentní dokument,vytvořený bez reálných podkladů a bez projednání s hospodářem a předsedou oddílu .2/Výbor oddílu všemi hlasy odmítl dopis pana Wagnera .Považuje dopis za snahu zdiskreditovat nejen funkcionáře výboru,ale i celého oddílu.Schválil odpověď a zve pana Wagnera opět na další schůzi výboru

TRVÁ:ČEKÁME NA ODPOVĚĎ REVIZNÍ KOMISE

2.5.Byl projednán návrh na obnovu www stránek.Družstvo žen bylo pověřeno realizací projektu.Rozpočet a způsob úhrady zašle Veverkovi a Pazourkovi.- uskuteční se schůzka mezi Karolinou a Veverkou ke kontrole postupů.trvá

2.12.Každé družstvo zašle náklady spojené se svoji činnosti v soutěžích excelovém souboru podobě Veverkovi a Pazourkovi před schůzí.Mimořádné požadavky musí odsouhlasit výbor.

4.3.Požadavek na halu 2012: reakce na růst počtu družstev 1.11.-30.3.Bude provedeno přesné ukončení tréninků v březnu a uvolněné hodiny nabídnuty k využití.Pondělí 15.30-20.30,úterý 16.-20.30,středa 15.30-20.30,čtvrtek 17.-20.30,pátek 16.-20.00 hod.,úterý 16.-17.00 hala I

4.4,Přidělené granty dle Portálu MgHMP:Soustředění :Plasy :20 000 Kč,Rakovník/Beroun/ 15 000 Kč,Mem.dr.Pošíka 20 000 Kč, pronájem tr.ploch 70 000

6.1.vyúčtování soustředění odevzdala Polenová,Nedvědová nedodala pí.Střihavkové kompletní podklady.Termín do 25.9.

6.2.oddílové příspěvky za II.pololetí do 1.11..Bez zaplacení příspěvků nebudou mít hráči přístup do haly Hagibor.

6.3.rozdělení hodin přílohou zápisu

6.4. organizační návrh Valné hromady přílohou zápisu

6.5.Veverka prověří stav nových www stránek,organizaci zadávání zpráv,správce stránek a možnost vstupu pro družstva

6.6.Veverka zašle pozvánky pro 13.ročník Mem.dr.Pošíka,turnaje dorostenců a první informaci o konání Pragochema CUP.Umístí informaci na svazové stránky .Krejčí zpracuje informaci pro Noviny Praha 10

Příští7. schůze výboru oddílu se bude konat dne 3.10. středa v salonku restaurace Slavia Praha , Program:situace ve výstavbě Hagibor,rozvrh haly,Mem.dr.Pošíka a turnaje dorostenců - org.zajištění

 

Strana 2 z 2

<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Díky za podporu


Tréninky v hale:

U8:
U10:
Starší žákyně, dorostenky a ženy
Po 17:30 Hostýnská/Pá 20:00 Chodov. 
Muži: Po 21:30 Podvinný mlýn/ Pá 20:30 Hagibor

Bazar vybavení

Klikni na obrázek a kupuj_prodávej: